Sign in to my resources Register

Sign in to my resources

African Storybook Project Logo FINAL 3 copy

The African Storybook is an initiative of Saide, a non-profit organisation dedicated to enabling successful open learning for all in Sub-Saharan Africa.

The Digital Classroom offers a number of the African Storybook titles in all 11 South African languages. Below you will find the stories in isiNdebele. Downloading is zero rated for Vodacom subscribers.

The order of the stories is the same in every language. More titles will be added regularly to grow our African Storybook library.

 

 

Click on the title to download the story in PDF format.

 

Ibhesi ekulu ehlaza sasibhakabhaka

Ibhesi ekulu ehlaza sasibhakabhaka

Ibhesi ekulu ehlaza sasibhakabhaka

Phephelaphi Mnguni
Mango Tree

Isikhukhukazi noSongololo

Isikhukhukazi noSongololo

Isikhukhukazi noSongololo

Phephelaphi Mnguni
Magriet Brink

UMgcini nendawo yakhe ekhethekileko

UMgcini nendawo yakhe ekhethekileko

UMgcini nendawo yakhe ekhethekileko

Phephelaphi Mnguni
Magriet Brink

Ngithanda ukufunda

Ngithanda ukufunda

Ngithanda ukufunda

Phephelaphi Mnguni
Wiehan de Jager

Ukukhubazeka akusikho ukubhalelwa

Ukukhubazeka akusikho ukubhalelwa

Ukukhubazeka akusikho ukubhalelwa

Phephelaphi Mnguni
Wiehan de Jager

Ilanga lakaSizwe letjhudu

Ilanga lakaSizwe letjhudu

Ilanga lakaSizwe letjhudu

Phephelaphi Mnguni
Rob Owen

Isikhukhukazi sakhohlisa ikhozi

Isikhukhukazi sakhohlisa ikhozi

Isikhukhukazi sakhohlisa ikhozi

Phephelaphi Mnguni
Rob Owen

Abangani

Abangani

Abangani

Phephelaphi Mnguni
Catherine Groenewald

Umqasa ngaphasi komuthi

Umqasa ngaphasi komuthi

Umqasa ngaphasi komuthi

Phephelaphi Mnguni
Wiehan de Jager

Utjhontjhwani usindisa izuba

Utjhontjhwani usindisa izuba

Utjhontjhwani usindisa izuba

Phephelaphi Mnguni
Wiehan de Jager

UTitjhere Nkosi

UTitjhere Nkosi

UTitjhere Nkosi

Emly Msimango
Vusi Malindi

UKalabutjhe okhulumela futhi

UKalabutjhe okhulumela futhi

UKalabutjhe okhulumela futhi

Phephelaphi Mnguni
Jesse Breytenbach

Ikosi uSogada nendodakazi yayo

Ikosi uSogada nendodakazi yayo

Ikosi uSogada nendodakazi yayo

Phephelaphi Mnguni
Natalie Propa

Ikosi yeenyoni

Ikosi yeenyoni

Ikosi yeenyoni

Phephelaphi Mnguni
Wiehan de Jager

UMagozwe

UMagozwe

UMagozwe

Phephelaphi Mnguni
Wiehan de Jager

UMaguru unikela imilenze

UMaguru unikela imilenze

UMaguru unikela imilenze

Phephelaphi Mnguni
Wiehan de Jager

Utitjhere wami

Utitjhere wami

Utitjhere wami

Phephelaphi Mnguni
Jesse Pietersen

Ibholo yami ebovu

Ibholo yami ebovu

Ibholo yami ebovu

Phephelaphi Mnguni
Marion Drew

Ukuzimisela kukaNangila

Ukuzimisela kukaNangila

Ukuzimisela kukaNangila

Phephelaphi Mnguni
Vusi Malindi

Umntwana wendlovu ofuna ukwazi

Umntwana wendlovu ofuna ukwazi

Umntwana wendlovu ofuna ukwazi

Phephelaphi Mnguni
Wiehan de Jager

Umdoko

Umdoko Phephelaphi Mnguni Catherine Groenewald

Umdoko

Phephelaphi Mnguni
Catherine Groenewald

Ngithanda ukwenza

Ngithanda ukwenza

Ngithanda ukwenza

Phephelaphi Mnguni
Wiehan de Jager

UPendo ikomo yekhethu

UPendo ikomo yekhethu

UPendo ikomo yekhethu

Phephelaphi Mnguni
Rob Owen

UPalesa uthanda iintjalo

UPalesa uthanda iintjalo

UPalesa uthanda iintjalo

Phephelaphi Mnguni
Jesse Pietersen

NgoMgqibelo otjhisako ngemva kwamadina

NgoMgqibelo otjhisako ngemva kwamadina

NgoMgqibelo otjhisako ngemva kwamadina

Phephelaphi Mnguni
Wiehan de Jager

Amalanga wokuphumula nogogo

Cover

Amalanga wokuphumula nogogo

Phephelaphi Mnguni
Catherine Groenewald

Ihlathi leenyoka

Ihlathi leenyoka Phephelaphi

Ihlathi leenyoka

Phephelaphi Mnguni
Rob Owen

Ukuzuma umoya wethwasahlobo

Ukuzuma umoya wethwasahlobo

Ukuzuma umoya wethwasahlobo

Phephelaphi Mnguni
Selina Masego Morulane